Yosha Bunko

Kakushu shinbun zukai no uchi
No. 3 (Yubin hochi shinbun No. 347)
1874-5-17
Killing habu on Oshima

Story in brief

A reward is offered for killing habu snakes on Ōshima near the Ryukyus, now called Okinawa. (WW)

Top  

Sensai Eitaku

Kobayashi Eitaku (1843-1890) was one of the most talented drawers of the Meiji period. For a fuller overview of his life and work, see Shogitai widow.


Print information

Series: Kakushu shinbun zukai no uchi
Number: 3
Source: Yubin hochi shinbun No. 347, 1874-5-17
Date: 1874-11 (seal)
Publisher: Seieido
Drawer: Sensai Eitaku (Kobayashi Eitaku)
Carver: Tani
Writer: Tentendo Dondon (Takabatake Ransen)
Size: Oban
Image: Yosha Bunko


Principal sources

Yosha Bunko
Ono 1972:175 (Plate 106)
Tsuchiya 2000

Top