Copped and cropped from Nishigaki Bunko
Kakushu Shinbun Zukai no Uchi
No. 14 (Yubin hochi shinbun No. 598)
Man Pulled Off Railing

A sumo wrestler pulls a man off the snowy railing of Ryogokubashi in Tokyo.

Print information

Size oban
Printed a1875-2
Drawn by Sensai Eitaku (Kobayashi Eitaku)
Written by Tentendo Dondon (Takabatake Ransen)
Carved by Matsuzaki Ryukichi
Published by Seieido


Principal sources

Nishigaki Bunko, Ono 1972.