Ishiwa edition
Yosha Bunko
Shinbunkyoku edition
Yosha Bunko

Meiji 8-nen / Osaka nishikiga shinbun
No. 14
Girl takes plunge

A 17-year-old girl jumps from a bridge and drowns.

Series: Osaka nishikiga shinbun
Number: 14
Story date: a1875
Story source: not given
Publisher: (1) Ishiwa, (2) Shinbunkyoku
Drawer: Yoshitaki
Carver:
Writer: Seijodo Kyuka
Size: vertical chuban
Image: Yosha Bunko