Gusokuya edition
Yosha Bunko
Gusokuya edition
Yosha Bunko
Tsujibun edition
Takahashi 1986

Tokyo nichinichi shinbun
No. 445
   1873-8-7 (1874-9)
Three-eyed demon

Story in Brief

The ghost of a fox becomes a three-eyed demon. (WW)