Yosha Bunko
Yubin hochi shinbun
No. 571 -- 1875-1-25
Foreigner kicks woman
By Taiso Yoshitoshi and
unsigned writer

Story translation

[Translation to follow]


Print information

Series: Yubin hochi shinbun
Number: 571
Source: Hochi No. 571, 1875-1-25
Date: 1875-8 (seal)
Publisher: Kinshodo
Drawer: Taiso Yoshitoshi
Carver: Horita
Writer: Unsigned
Size: Oban
Image: Yosha Bunko


Principal sources

Tsuchiya 2000