Yosha Bunko
Yubin hochi shinbun
No. 621 -- 1875-3-23
Wife finds husband

Wife finds husband pulling rikisha six years after he ran away.


Print information

Series: Yubin hochi shinbun
Number: 621
Source: Hochi No. 650, 1875-3-23
Date: Circa fall 1875 (no seal)
Publisher: Kinshodo
Drawer: Tsukioka Yonejiro
Signed: Taiso Yoshitoshi with assistance of Toshimitsu
Carver: Unsigned
Writer: Kaka Ryuryu
Size: Oban
Image: Yosha Bunko


Principal sources

Yosha Bunko