Other nishikie galleries
 Introduction  Tokyo news nishikie  Osaka news nishikie  Other news nishikie  Other nishikie

Meiyo shinbun / shindan (MS)  |  Kinsei jinbushi shi (KJS)  |  Kokon meifu kagami (KMK)  |  Kyodo risshi no matoi (KRM)

Meiyo shinbun / shindan (MS)

Saito and Oseki

Arimura Jizaemon

So Gessho

Takeda Kounsai

Kondo Isami

Oka Juhee

Iba Hachiro

Hirose Kazuma

Mori Gorokuro

Miyawada Yutaro

Sano Takenosu
Enomoto Kamejiro

Top  

Kinsei jinbutsu shi (KJS) -- Yamato shinbun furoku

1 (YS-2)

2 (YS-23)

3 (YS-52)

4 (YS-92)

5 (YS-109)
6 (YS-139)
7 (YS-167)
8 (YS-187)
9 (YS-210)

10 (YS-236)

11 (YS-263)
12 (YS-293)

13 (YS-311)
14 (YS-333)

15 (YS-357)
16 (YS-386)

17 (YS-414)

18 (YS-438)

19 (YS-464)
20 (YS-490)

Top  

Kokon meifu kagami

Mokuji

Hosokawa Tadaoki no tsuma
Meiji 19-8-21

Masatsura no haha

Kosaisho
Meiji 21-10

Kosome
Meiji 21-9-20

Shogi Kiyu
Meiji 19-8-21

Geiko Takematsu imoto Yukimatsu
Meiji 19-8Top  

Kyodo risshi no motoi (KRM)

Fukuchi
Top