Other nishikie galleries
 Introduction  Tokyo news nishikie  Osaka news nishikie  Other news nishikie  Other nishikie

Meiyo shinbun / shindan (MS)  |  Kinsei jinbushi shi (KJS)  |  Kokon meifu kagami (KMK)  |  Kyodo risshi no matoi (KRM)  |  Kanagawa (Yoshimori)

Meiyo shinbun / shindan (MS)
Image
Saito and Oseki
Image
Arimura Jizaemon
Image
So Gessho
Image
Takeda Kounsai
Image
Kondo Isami
Image
Oka Juhee
Image
Iba Hachiro
Image
Hirose Kazuma
Image
Mori Gorokuro
Image
Miyawada Yutaro
Image
Sano TakenosuImage
Enomoto Kamejiro

Top  

Kinsei jinbutsu shi (KJS) -- Yamato shinbun furoku
Image
1 (YS-2)
Image
2 (YS-23)
Image
3 (YS-52)
Image
4 (YS-92)
Image
5 (YS-109)
6 (YS-139)
7 (YS-167)
8 (YS-187)
9 (YS-210)
Image
10 (YS-236)
Image
11 (YS-263)
12 (YS-293)
Image
13 (YS-311)
14 (YS-333)
Image
15 (YS-357)
16 (YS-386)
Image
17 (YS-414)
Image
18 (YS-438)
Image
19 (YS-464)
20 (YS-490)

Top  

Kokon meifu kagami
Image
Mokuji
Image
Hosokawa Tadaoki no tsuma
Meiji 19-8-21
Image
Masatsura no haha
Image
Kosaisho
Meiji 21-10
Image
Kosome
Meiji 21-9-20
Image
Shogi Kiyu
Meiji 19-8-21
Image
Geiko Takematsu imoto Yukimatsu
Meiji 19-8Top  

Kyodo risshi no motoi (KRM)
Image
Fukuchi
Top  

Yoshimori's "Kanagawa" (1872)
Image
Musashi / Kanagawa
Formerly Yoshimori / Kōsai
Meiji 5-10
Top