Other nishikie galleries
 Introduction  Tokyo news nishikie  Osaka news nishikie  Other news nishikie  Other nishikie

Meiyo shinbun / shindan (MS)  |  Kinsei jinbushi shi (KJS)  |  Kokon meifu kagami (KMK)  |  Kyodo risshi no matoi (KRM)  |  Shosha Gojūsan eki (SGE)  |  Kenjoden (KD)

Meiyo shinbun / shindan (MS)
Image
Saito and Oseki
1
Image
Arimura Jizaemon
2

Dewa no Kyokaku Kobunji
3

Hori
4
Image
Enomoto Kamejiro
5
Image
So Gessho
6
Image
Takeda Kounsai
7
Image
Kondo Isami
8

Miyazaki Ichigoro
9

Nakamura
10
Image
Oka Juhee
11
Image
Iba Hachiro
12
Image
Hirose Kazuma
13
Image
Mori Gorokuro
14

Fujiwara
15
Image
Miyawada Yutaro
16
Image
Sano Takenosuke
17

Mishima
18

Top  

Kinsei jinbutsu shi (KJS) -- Yamato shinbun furokuKinsei jinbutsu shiKinsei jinbutsu shi tableYamato shinbun
Image
1 (YS-2)
Image
2 (YS-23)
Image
3 (YS-52)
Image
4 (YS-92)
Image
5 (YS-109)
Image
6 (YS-139)
Image
7 (YS-167)
8 (YS-187)
9 (YS-210)
Image
10 (YS-236)
Image
11 (YS-263)
Image
12 (YS-296)
Image
13 (YS-311)
14 (YS-333)
Image
15 (YS-357)
16 (YS-386)
Image
17 (YS-414)
Image
18 (YS-438)
Image
19 (YS-464)
Image
20 (YS-490)

Top  

Kokon meifu kagami
Image
Mokuji
Image
Hosokawa Tadaoki no tsuma
Meiji 19-8-21
Image
Masatsura no haha
Image
Kosaisho
Meiji 21-10
Image
Kosome
Meiji 21-9-20
Image
Shogi Kiyu
Meiji 19-8-21
Image
Geiko Takematsu imoto Yukimatsu
Meiji 19-8Top  

Kyodo risshi no motoi (KRM)Kyodo risshi no motoiKyodo risshi no motoi table
Image
Kesa Gozen 1
Image
Kesa Gozen 2


Image
Fukuchi Gen'ichiro

Top  

Shoga gojūsan eki (SGE)
Image
Musashi / Kanagawa
Formerly Yoshimori / Kōsai
Meiji 5-10 (November 1872)
Top  

Kenjoden (KD)KenjodenOnna shinbun
Image
Kesa Gozen
Seisōjo (seal unread)
Meiji 21-09-23
Top