Other nishikie galleries
 Introduction  Tokyo news nishikie  Osaka news nishikie  Other news nishikie  Other nishikie

Meiyo shinbun / shindan (MS)  •  Kinsei jinbushi shi (KJS)  •  Kokon meifu kagami (KMK)  •  Kyodo risshi no matoi (KRM)  •  Shosha Gojūsan eki (SGE)  •  Kenjoden (KD)
Gaikoku jinbutsu zuga (GJZg)  •  Gaikoku jinbutsu zukushi (GJZ)  •  Gaikokujin no zu (GjnZ)  •  Iku kotoba (IK)  •  Shinbun kyōgen haiyū nayose (SKHN)

Meiyo shinbun / shindan (MS)
Image
Saito and Oseki
1
Image
Arimura Jizaemon
2
Image
Dewa no Kyokaku Kobunji
3
Image
Hori Kuranokami Naotora
4
Image
Enomoto Kamejiro
5
Image
So Gessho
6
Image
Takeda Kounsai
7
Image
Kondo Isami
8

Miyazaki Ichigoro
9

Nakamura
10
Image
Oka Juhee
11
Image
Iba Hachiro
12
Image
Hirose Kazuma
13
Image
Mori Gorokuro
14

Fujiwara
15
Image
Miyawada Yutaro
16
Image
Sano Takenosuke
17

Mishima
18
Image
Takeuchi Momotarō
19
Image
Ii Sachūjō Naosuke
20

Top  

Kinsei jinbutsu shi (KJS) -- Yamato shinbun furokuKinsei jinbutsu shiKinsei jinbutsu shi tableYamato shinbun
Image
1 (YS-2)
Tenshōin-den
Iesada no tsuma
Image
2 (YS-23)
Nakamura shikan
no tsuma
Image
3 (YS-52)
Isobayashi Taii
Image
4 (YS-92)
Tokugawa
Yōhime-gimi
Image
5 (YS-109)
Etō Shinpei
Image
6 (YS-139)
Imamurasaki
Image
7 (YS-167)
Mumegatani Tōtarō
Image
8 (YS-187)
Nanigashi
shōshō no shō
Geigi Kokatsu
9 (YS-210)
Danjurō Fukusuke
Image
10 (YS-236)
Nishigori Takekiyo
Image
11 (YS-263)
Hanai Omume
Image
12 (YS-296)
Bandō Hikosaburō
Image
13 (YS-311)
Egawa Tarōzaemon
14 (YS-333)
Konoe-ke no
rōjo Muraoka
Image
15 (YS-357)
Kido Suikōin-den
16 (YS-386)
Takeda Kounsai
besshitsu Tokiko
Image
17 (YS-414)
Saigoō Takamori
Image
18 (YS-438)
Kawase sore
no tsuma
Image
19 (YS-464)
Tomobayashi
Rokurō Mitsuhira
Image
20 (YS-490)
Tokugawa Keikikō
no go-renchū

Top  

Kokon meifu kagami
Image
Mokuji
Image
Hosokawa Tadaoki no tsuma
Meiji 19-8-21
Image
Masatsura no haha
Image
Kosaisho
Meiji 21-10
Image
Kosome
Meiji 21-9-20
Image
Shogi Kiyu
Meiji 19-8-21
Image
Geiko Takematsu
imoto Yukimatsu
Meiji 19-8Top  

Kyodo risshi no motoi (KRM)Kyodo risshi no motoiKyodo risshi no motoi table
Image
Kesa Gozen 1
Image
Kesa Gozen 2


Image
Fukuchi Gen'ichiro

Top  

Shoga gojūsan eki (SGE)
Image
Musashi / Kanagawa
Formerly Yoshimori / Kōsai
Meiji 5-10
(1872-11)
Top  

Kenjoden (KD)KenjodenOnna shinbun
Image
Kesa Gozen
Seisōjo (seal unread)
Meiji 21-09-23
(1888-09-23)
Top  

Gaikoku jinbutsu zuga (GJZg)Gaikoku jinbutsu zuga
Image
Igirisu
Yoshiiku
Bunkyū 1-2
(1861-03/04)
Top  

Gaikoku jinbutsu zukushi (GJZ)Gaikoku jinbutsu zukushi
Image
Kokui
Yoshitora
Bunkyū 1-2
(1861-03/04)
Top  

Gaikokujin no zu (GjnZ)Gaikokujin no zu
Image
Kokui
Yoshitomi
Bunkyū 1-3
(1861-04/05)
Top  

Iku kotoba (IK)Iku kotoba
Image
Rango
Yoshiiku
Man'en 1-11
(1860-12/1861-01)
Top  

Shinbun kyōgen haiyū nayose (SKHN)
Image
Onoue Kikugorō (Bangorō)
Toyohara Kunichika
Meiji 8-8
(1875-08)
Top